รร.พุทธโกศัยวิทยา นำนักเรียนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

พระครูวิจิติรปริยัตยาทร ผอ.รร.พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ เจริญพรว่า รร.พุธโกศัยวิทยาจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ สํานักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม (วัดป่าพุทธภูมิ) เลขที่ 258 หมู่ 5 ตําบลแม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2562ในแต่ละวันได้ปฏิบัติศาสนกิจดังนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน พร้อมกัน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปสู่ สํานักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม (วัดป่าพุทธภูมิ) เวลา 11.10 น. ถึงสถานที่หมาย ฉันภัตตาหารเพล จัดเตรียมที่พักตามกลุ่มที่กําหนดให้ ทําธุระส่วนตัว เวลา 15.00 น. พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯพระเดชพระคุณพระราชเขมากร,รศ.ดร ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เดินทางมาถึง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ผู้อํานวยการ ถวายเครื่องสักการะประธานฝ่ายฆราวาสและตัวแทนแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องสักการะ ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเครื่องสักการะพระครูวิจิตรปริยัตยาทร ประธานดําเนินโครงการ กล่าวรายงาน พระเดชพระคุณ พระราชเขมากร,รศ.ดร ผู้จัดการ กล่าวเปิดโครงการ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงาน ถวายปัจจัยไทยธรรม แด่ประธานในพิธีพักอิริยาบถ เวลา 18.00 น. สวดมนต์ทําวัตรเย็น เวลา 14.30 น. สมาทานพระกรรมฐาน เจริญจิตภาวนา เวลา 21.30 น. จําวัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!