หอการค้าน่าน รุกการค้าต่างประเทศ หารือความร่วมมือทางการค้ากับนักธุรกิจแขวงอุดมไช สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 8 ธันธาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยลาวนานาชาติ แขวงอุดมไช สปป.ลาว นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าน่าน นำนักธุรกิจและผู้ประกอบการจังหวัดน่านประชุมหารือความร่วมมือทางการค้ากับนักธุรกิจและผู้ประกอบการของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีประเด็นที่น่าสนใจของการพัฒนาของแขวงอุดมไช สปป.ลาวที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจะเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคทางตอนเหนือของ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าจากจีนผ่านลาวเชื่อมต่อไปยังประเทศไทยในอนาคตอันไกล้นี้ จึงจำเป็นต้องมีการหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างกันที่จะผลักดันสู่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายนำไปกำหนดเป็นนโยบาย เช่น การออกวีซ่าหน้าด่าน (VISA ON ARRIAL) ที่ทางการ สปป.ลาวได้ยกเลิกไปได้พิจารณา นำกลับมาให้สามารถทำได้หน้าด่านเช่นเดิม การกำหนดอัตราภาษีนำเข้า ส่งออก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลให้สามารถกำหนดต้นทุนที่คงที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ได้มีการแนะนำนักธุรกิจและกิจการที่ดำเนินงาน เพื่อดำเนินการจับคู่ธุรกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติท่านสมคิด สุดทิวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงอุดมไช สปป.ลาว กล่าวว่า สปป.ลาว โดยท่านคำพัน เผยทะวง เจ้าแขวงอุดมไช สปป.ลาว มีนโยบายที่จะให้นักธุรกิจมาลงทุนในแขวงอุดมไชมากๆ ซึ่งได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจระดับแขวงให้กับนักลงทุน ส่วนที่นอกเหนืออำนาจที่มีก็จะนำเสนอรัฐบาลพิจารณา การประชุมหารือในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างกันที่จะต้องพัฒนาสร้างความต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพบปะหารือเป็นประจำทุกปีก็จะเป็นการต่อยอดพัฒนาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!