ศูนย์บริการพยาบาล มช. เปิดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ประธานกรรมการหลักสูตร ฯ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้ริเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ กล่าว   ต้อนรับ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 29 มีนาคม 2563โดยมีพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมรับการอบรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อในประเทศไทย นโยบายด้านสุขภาพนโยบายและแผนด้านการป้องกันและควบโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสามารถปฏิบัติตามบทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประเมินภาวะสุขภาพและคัดกรอง    ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ พัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ นำผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     ในงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เดินทางไปยังแหล่ง     ฝึกต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันป่าตอง รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!