อิ่มบุญทั่วหน้า โครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตามที่ คณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ โดยการนำของ พระครูโกศลพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 12 วัดดอนมูล และวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 12 วัดดอนมูล ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 รูป พระภิกษุ 45 รูป สามเณร 15 รูป โดยผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้ปฎิบัติศาสนกิจ และได้เรียนรู้รสพระธรรม โดยวันแรกวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ของการออกบิณฑบาตของพระภิกษุ-สามเณรบวชใหม่ สายที่ 1 บ้านดอนแก้ว-น้ำชำ และสายที่ 2 บ้านร่องแดง-บ้านนาตมโดยวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นกิจกรรมวันพ่อ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 12 วัดดอนมูล กิจกรรมภาคกลางเช้าสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ภาคกลางวันฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ภาคกลางคืนทำวัตรเย็น และได้รับความเมตตาจากพระครูโฆษิตสังขพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลในเวียงเขต 3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มาบรรยายธรรมให้กับภิกษุ และสามเณรบวชใหม่ วันที่ 6 และ 7 ธันวาคม 2562 กิจกรรมภาคกลางเช้าสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ณ ตำบลเวียงทอง ภาคกลางวันฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ภาคกลางคืนทำวัตรเย็นและได้รับความเมตตาจากพระครูสุตพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงไข่ เจ้าคณะตำบลหนองม่วงไข่ มาบรรยายธรรมให้กับภิกษุ และสามเณรบวชใหม่ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 กิจกรรมภาคกลางเช้าสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ณ วัดพระหลวง วัดแก้วมงคล บ้านดอนแท่น ม.7 และดอนมูล ม.3 ภาคกลางวันฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ภาคกลางคืนทำวัตรเย็น และได้รับความเมตตาจากพระครูศรีธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดหวยหมาย เจ้าคณะตำบลห้วยหม้าย มาบรรยายธรรมให้กับภิกษุ และสามเณรบวชใหม่ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 7 ครบการบวชตามโครงการ เช้านี้พระได้ออกบิณฑบาต ที่บ้านร้องแหย่ง ม.6 และบ้านดอนมูล ม.3 จากนั้น ก็จะรอพิธีลาสิกขา พระบางรูปที่ยังไม่ลาสิกขาก็จะกลับไปจำวัตรอยู่ที่วัดของตนเองที่มีภูมิลำเนาอยู่ พระครูวีรการโกวิท รองเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดอนมูล สำนักปฏิบัติธรรมประจังหวัดแพร่แห่งที่ 12 วัดดอนมูล ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปีหน้าโครงการดี ๆ แบบนี้คงจะได้สานต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!