จังหวัดแพร่ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทางจังหวัดแพร่ โดยการนำของ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมุ่งเน้นว่า…. ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเอง และประเทศชาติ โดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในประเทศไทย ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่กล่าวว่า การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคม และทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วยการนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) การมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดแพร่ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานในจังหวัดแพร่ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปี 2562 ในระดับ A การแสดงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การแสดงกลองสะบัดชัยต่อต้านทุจริต การเต้นประกอบเพลงต้านทุจริต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!