สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตาก จัดงานรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2562 เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อใช้สำหรับเป็นรางวัลพิเศษการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2562-2563 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2562 – วันที่ 3 ม.ค. 2563 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของ จากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่นำมาร่วมบริจาค อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เป็นต้นการจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของต่าง ๆ ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับเป็นรางวัลพิเศษ ในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานตากสินมหาราชานุสรณ์แล้ว เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ยังจะนำเงินและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาค ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล สังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!