รวมพลัง!! สร้างงาน สร้างฝาย สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ที่อ.ลี้

เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2562 นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จ.ลำพูนร่วมกับ คุณปริญญา ณ วันเพ็ญ ผู้แทนจากโตโยต้า ประเทศไทย คุณอัศไชย ไชยสุรินทร์ ผู้จัดการแผนกการตลาดและการสร้างแบรนด์ โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ คุณ เยาวเรศ โพธิ์อ่าน ผู้จัดการโตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ สาขาลำพูน กลุ่มดาวเหนือ ลำพูน กลุ่มวีออส ลำพูน และประชาชนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “สร้างงาน สร้างฝาย สร้างรายได้ ให้กับชุมชน”ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับฝาย ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาประยุกต์และพัฒนารูปแบบฝายให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ต้นน้ำ เป็นฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน มีโครงสร้างอย่างง่าย ใช้วัสดุที่หาง่าย ราคาถูก และมีอยู่ในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
โดยเน้นความกลมกลืนของธรรมชาติในพื้นที่ตามรูปแบบของอาจารย์เพทาย ประทุมทอง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างฝาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ มีความต้องการที่จะดำเนินการสร้างฝายแต่ยังขาดในเรื่องของงบประมาณ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายครรชิต สายชู กำนันตำบลแม่ลาน เบอร์โทร 096-3485716

ร่วมแสดงความคิดเห็น