โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เรื่อง “กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุม Ambrosio มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน
เรื่อง ” มองโลก มองคน สู่ยุคการเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21″ วิทยากรโดย ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Antonio มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 95 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!