เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด จังหวัดเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด จังหวัดเชียงใหม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ และผลักดัน เมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก การให้บริการของภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน
ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินกิจกรรม การประกวดพืชผลทางการเกษตรซึ่งในปีนี้ ได้จัดประกวดพืชทั้งหมด 5 ชนิดได้แก่ ฟักทอง,ฟักเขียว,ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ,ข้าวสันป่าตอง1 และกล้วยน้ำว้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ส่งพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร เข้าร่วมประกวด โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน รับมอบโล่ห์แสดงความขอบคุณหน่วยงานราชการ ที่ร่วมจัดงาน ฤดูหนาว ฯ ประจำปี 2563 จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดนิทรรศการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเชี่ยมชม อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น