ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานบริหารทั่วไป (ด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ) ปฏิบัติงานด้านสนาม โยธา และดูแลภูมิทัศน์ ตําแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ S4120019 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,340 บาท ว่างอยู่ จํานวน 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในอัตราว่างดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ-บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด
3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. อายุไม่เกิน 40 ปี
5. เป็นเพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. มีความรู้ด้านการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้ารอบบริเวณอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
7. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดแต่งสวน ขยายพันธุ์ไม้ดอก และการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข โทรศัพท์ 0-5394-4412 หมายเลขโทรสาร 0-5394-4483 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนําเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ ยื่นพร้อมใบสมัครด้วย คือ
1. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา และ Transcript 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
5. สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 1 รูป
7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หลังเวลา 16.00 น. ทาง Web site: http://www.dent.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ กําหนดการวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ในภายหลัง
หมายเหตุ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จะต้องยื่นเอกสาร ในวันที่รายงานตัว ณ งานบริหารทั่วไป ดังนี้
– หนังสือรับรองผู้ค้ำประกัน และสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้ค้ำประกัน (ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป) หรือกรณีมิได้เป็นข้าราชการ จะต้องแนบสําเนาหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน จํานวน 1 ฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม ประภายสาธก)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!