หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก พร้อมด้วยหน่วยพิทักษ์ อช.ดอยหลวง ที่ ดล.3 และ กฟภ. 5 อำเภอ ร่วมจัดวันเด็กแห่งชาติบนดอยสูง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายสราวุธ อุเทนรัตน์ หน.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก พร้อมด้วยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ ดล.3 (ห้วยทราย) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.ป่าแดด และ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านปางหลวง ม.8 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนโอกาส ไม่เหมือนเด็ก ๆ ในตัวเมือง และในการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบร่วมกิจกรรมจาก นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย และผู้ใหญ่ใจดีจากหลายหน่วยงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น