ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

สพป.แพร่ เขต 2 โดย ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการที่เป็น Best Practice ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 มากกว่า 30 โรงเรียน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนสุขภาวะ

โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการฯ ดร.มนต์ชัย ปาณธูป อดีต ผอ.สพม. เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) กรรมการ นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 กรรมการและเลขานุการ และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯซึ่งคณะกรรมการประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!