ทต.ป่าแมต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ย้ำให้เด็กรู้หน้าที่ของตนเอง

“ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย “ เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงงานเทศบาลตำบลแสอมต นายสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติตำบลป่าแมต ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประฤสงค์ เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและเพื่อเผยแพร่ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก, เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแมต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็กมีความสุข สนุกสนานในวันของเด็ก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ช่วยกันระดมสรรพกำลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคมทัดเทียม นานาอารยะประเทศ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ กล่าวรายงานโดย นายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ เทศบาลตำบลป่าแมต, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต, ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) และนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!