สถานการณ์น้ำ พื้นที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมรับภัยแล้ง

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานว่า จากสภาพอากาศโดยทั่วไปที่ศูนย์อุตุนิวิทยาภาคเหนือ แจ้งนั้น อากาศหนาวเย็น ไม่มีฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำสายหลักสายหลัก และลำน้ำสายสาขา ทั้งแม่น้ำปิง, แม่น้ำกวง และแม่น้ำปาย มีแนวโน้มลดลงเขื่อนแม่งัด มีปริมาณน้ำ 147.894 ล้าน ลบ.ม. (55.81%) เขื่อนแม่กวง มีปริมาณน้ำ 75.344 ล้าน ลบ.ม (28.65%) อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 18 แห่ง มีน้ำรวม 38 ล้าน ลบ.ม. (31%) อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่ง มีน้ำรวม 55 ล้าน ลบ.ม. (55%) ฝายแม่แตง มีน้ำไหลเข้า 4.538 ลบ.ม./วินาที

แผนการเพาะปลูกพืชปี 2562-63 ในเขตชลประทาน 202,456 ไร่ ผลผลิต 175,974 ไร่ (ข้าวนาปรัง 17,031 ไร่ /1,820 ไร่, พืชไร่ 21,208 ไร่ /9,311 ไร่, ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 162,641 ไร่ /162,641 ไร่, บ่อปลา 1,754 ไร่ /1,659 ไร่ อื่น ๆ 122 ไร่/ 543 ไร่) มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้ว 87%
แผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา วางแผนการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ผลิตประปา และการเกษตร (เฉพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น) ในปริมาณรวม 19 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อย
ส่วนแผนจัดการน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล วางแผนส่งน้ำปริมาณ 115 ล้าน ลบ.ม. ให้พื้นที่ 2 ส่วน ประกอบด้วยพื้นที่ในโครงการของเขื่อนราว ๆ 45 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่การเกษตรในเขต จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน อีก 70 ล้าน ลบ.ม. โดยส่งน้ำตามแผน 25 รอบเวร เริ่ม 11-14 ม.ค. 63 นี้ จำนวน 1.56 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนั้นแต่ละอ่างฯ ขนาดขนาดกลางจะจัดการน้ำ ตามความเหมาะสม ตามศักยภาพเป็นการสนับสนุนความต้องการใช้น้ำแต่ละพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ ในการเตรียมรับมือภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 (เชียงใหม่) ยังมีการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อให้การช่วยเหลือพื้นที่กรณีประสบภัยแล้ง อาทิ เครื่องสูบน้ำ 79 เครื่อง, รถสูบน้ำ 2 คัน, รถบรรทุกน้ำ 16 คัน, รถขุด 5 คัน, รถบรรทุก 25 คัน และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมเตรียมแหล่งน้ำสำรอง มีโครงการแก้มลิงในเขตโครงการแม่แตง 10 แห่ง ความจุกักเก็บ 5.296 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันผันน้ำไปเก็บไว้แล้วรวม 2.646 ล้าน ลบ.ม. ประมาณ 50% ของความจุกักเก็บ

อีกทั้งสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดตั้งศูนย์ประสาน และติดตามสถานการณ์น้ำทั้งในส่วนของโครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยประสานงานร่วมกับจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานรับภัยแล้งและด้านต่าง ๆ เช่น คลายปัญหาหมอกควันอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น