ประชุมตำบลต้นแบบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมตำบลต้นแบบเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563” ณ ห้องประชุมเอื้องแคทรียา โรงพยาบาลปาย ด้วยได้มีการติดตั้งเครื่องวัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (Dustboy) ในเขตภาคเหนือตอนบนและใช้ระบบรายงานสถานการณ์หมอกควันของ Dustboy มาใช้ในการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงในกลุ่มประชาชน ให้สามารถดูแลป้องกันตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน และวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงมลพิษทางอากาศ

โดยการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 2 แห่ง คือ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย และตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า โดยมีเป้าหมายการอบรมแกนนำตำบลในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำ อสม. ประชาชนและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง (โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาการเด็ก, กลุ่ม Care giver) และกลุ่มไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น