ประชุมตำบลต้นแบบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมตำบลต้นแบบเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563” ณ ห้องประชุมเอื้องแคทรียา โรงพยาบาลปาย ด้วยได้มีการติดตั้งเครื่องวัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (Dustboy) ในเขตภาคเหนือตอนบนและใช้ระบบรายงานสถานการณ์หมอกควันของ Dustboy มาใช้ในการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงในกลุ่มประชาชน ให้สามารถดูแลป้องกันตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน และวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงมลพิษทางอากาศ

โดยการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 2 แห่ง คือ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย และตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า โดยมีเป้าหมายการอบรมแกนนำตำบลในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แกนนำ อสม. ประชาชนและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง (โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาการเด็ก, กลุ่ม Care giver) และกลุ่มไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!