พช.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ศัลยกำธร ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน Young Smart Famer และครัวเรือนเป้าหมาย โคก หนอง นา โมเดล รวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยจะได้นำความรู้ไปปรับใช้และขยายผล เพื่อให้บังเกิดผลอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีตเป็นสุข

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2563 จำนวน 220 หมู่บ้าน ซึ่งในปี 2563 ได้กำหนดดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับครัวเรือน โดยส่งเสริมให้ประชาชน พอมี พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น กำหนดตัวชี้วัดอย่างน้อย ร้อยละ 7 ของครัวเรือนทั้งหมด และในปี 2564 นี้ ที่กรมการพัฒนาชุมชน มีแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน โคก หนอง นา โมเดล นั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 359 หมู่บ้าน 363 ครัวเรือน


ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!