โครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.ท่าศาลา

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เทศบาล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.ท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน ต.ท่าศาลา ให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น ผสมผสานกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีล้านนา และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพุทธวิถี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างความรู้ ความเข้าใจแบบมีส่วนร่วม ในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนล้านนา และเพื่อฟื้นฟูสภาพลำน้ำแม่คาวและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาล ต.ท่าศาลา

โดยการทำบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวมีเทศบาล ต.ท่าศาลา เทศบาล ต.สันกลาง เทศบาล ต.หนองป่าครั่ง เทศบาล ต.ป่าบง และเทศบาล ต.ไชยสถาน ซึ่ง 5 อำเภอ ได้แก่ อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.เมือง อ.สันกำแพง และอ.สารภี ที่มีน้ำไหลผ่าน และปัจจุบันแม่น้ำคาว ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งลำน้ำ ปัญหาน้ำเสียและตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืช ผักตบชวาเศษขยะและเศษวัสดุต่าง ๆ ส่งผลทำให้ในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน ก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ทำความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรและชุมชน บ้านเรือน ส่วนฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำลดลง ทำให้มีการเน่าเสียเพิ่มขึ้น มีผลต่อปลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำมีจำนวนลดลง และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม

เทศบาล ต.ท่าศาลา และผู้นำชุมชน ได้มีการหารือกันที่จะร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีความเห็นว่าควรที่จะจัดให้กิจกรรม เพื่อการรณรงค์รักษาความสะอาด และกิจกรรมฟื้นฟูลำน้ำแม่คาว รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความตระหนัก เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพลำน้ำที่ใสสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด และเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน เพราะเป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อนตามธรรมชาติ น้ำแม่คาวเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนาน เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร และในอนาคตจะผลักดันบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และระบบนิเวศน์ และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!