อ.แม่สรวย เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ และจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงร่วมกันเก็บขยะบริเวณใกล้เคียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จำนวนประมาณ 100 คน ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น