จ.ลำพูน ระดมทุกภาคส่วน ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ 15 มกราคม 2563 ศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำพูน บูรณาการ/ประสานการปฏิบัติส่วนราชการ ระดมสรรพกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท, ห้างร้าน ทุกภาคส่วน ในเขต อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียง ปฏิบัติติดตามแผนงานสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ออกฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างเศษฝุ่นดินบนถนน บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกับเปิดน้ำพุในบริเวณตัวเมือง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง หมอกควันในพื้นที่, ดำเนินการมาตรการจับเข่าคุย ผู้มีพฤติกรรมการเสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่า, จัดวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ และตั้งจุดตรวจยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, จัดทำแผ่นป้ายรณรงค์งดเว้นการเผา, จัดเจ้าหน้าที่ทำแนวกันไฟ และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุเพลิงไหม้หญ้าข้างถนน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!