อ.สันกำแพง ห่วงกลุ่มเสี่ยง PM 2.5 สั่งทุก อปท.พ่นละอองน้ำให้ความชุ่มชื้น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ม.ค. 2563 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุก อปท.ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ออกพ่นละอองน้ำ รดน้ำต้นไม้ ในเขตรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศ ถึงแม้อากาศใน อ.สันกำแพง ค่า PM 2.5 หรือ Air CMI แอปพลิเคชันใหม่ ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตยังปกติ จึงได้ช่วยกันป้องกันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้รับผลกระทบ

ส่วนในปีนี้ “ห้ามเผา” ทุกชนิดตั้งวันที่ 10 ถึง 30 เม.ย. 2563 สรุปตามมาตรการต้องห้าม ตามประกาศ จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดเขตห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ห้ามเผาในที่โล่งทุกพื้นที่ ห้ามเผาวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใด ในเขตชุมชน อย่างเด็ดขาด การเผาวัชพืช พื้นที่เกษตร ต้องยื่นคำขออนุญาตผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งต่อนายอำเภอ อนุญาตก่อนเผา ห้ามจุดเผา เขตทางหลวง เขตริมทางหลวงท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เกิดไฟป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ ห้ามเข้าไปในเขต อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ เพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ เผาป่า ให้ข้าราชการในพื้นที่ ทุกคนทุกสังกัด นายกเทศบาล และ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สว.กำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน สท.ส.อบต.ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ และร่วมชี้แจงให้ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด

ส่วนให้พื้นที่ อ.สันกำแพง มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ที่มีพื้นที่ป่าไม้มี 3 ตำบล คือ ต.ห้วยทราย ต.ร้องวัวแดง เขตติดต่อ อ.แม่ออน และ ต.ออนใต้ ที่ป่าไม้แน่นหนา ในพื้น อ.สันกำแพง เป็นแอ่งกระทะล้อมรอบไปเป็นด้วยภูเขา ป่าไม้ เวลาเกิดไฟป่าจึงมีหมอกควันไหลมาจากที่อื่นเป็นจำนวนมากทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!