แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง แม้จะมีน้ำในอ่างเก็บน้ำมากถึง 100 %

แม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง แม้จะมีน้ำในอ่างเก็บน้ำมากถึง 100 % เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แต่ยังมีหมู่บ้านเสี่ยงสูงภัยแล้ง 62 ตำบล 5 เทศบาล 396 หมู่บ้าน ที่จะต้องเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงาน เข้าช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เรียกประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ( นพค.36 ) , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 , สำนักงานชลประทานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯกล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีพื้นที่แล้งซ้ำซาก เนื่องจาก สถิติ 3 ปี ย้อนหลัง ไม่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุภัยแล้ง และไม่ได้มีการใช้เงินด้านการป้องกันและยับยั้งเชิงป้องกันภัยแล้ง

จากข้อมูลสำนักงานชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าเมื่อปี 62 มีปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยอยู่ที่ 1,023 ลูกบาศ์กเมตร ทำให้มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย แต่น้ำที่เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ฮ่องสอน เป็นอ่างเก็บน้ำหลัก ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรและระบบประปาสะอาด มีปริมาณน้ำในอ่าง 100 % ดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะได้เพิ่มความจุลึกลงไปอีก 1 เมตร เก็บน้ำได้เพิ่ม มากขึ้นเป็น 800,000 ลูกบาศ์กเมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง มีน้ำอยู่ที่ 81.53 % ซึ่งเป็นอ่างที่รับน้ำจากห้วยแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งไปยัง 4 อ่าง ที่ศูนย์โครงการพระราชดำริท่าโป่งแดง เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ด้านการเกษตร นอกจากนี้ เรายังมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด จำนวน 29 แห่ง ซึ่งเป็นชลประธานขนาดเล็ก เก็บน้ำรวมกันได้ 11.41 ล้านลูกบาศ์กเมตร ปัจจุบันมีน้ำเก็บไว้ที่ 8.8 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็น 81.38 % ถือว่าปี 63 นี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอ่างเก็บน้ำสำรวจน้ำไว้ให้กับประชาชน มากถึง 100 %

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่าในปี 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 62 ตำบล 5 เทศบาล 396 หมู่บ้าน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำต้นทุน แม้พื้นที่การเกษตรจะไม่มีปัญหา เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากก็ตาม เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด โดยให้ทุกอำเภอ ทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ภาชนะกักเก็บน้ำ รถบรรทุกน้ำ หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ก็จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น