ร.ร.แม่แตง จัดกิจกรรม “เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์”

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายเฉลิมพล ดอนดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์” ณ หอประชุม โรงเรียนแม่แตง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ งานศูนย์ ICT&DLIT โรงเรียนแม่แตง ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนฯ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธิดา แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภัยที่มากับสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ ในหัวข้อ “เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีความรู้และเห็นถึงภัยที่มาจากสื่อออนไลน์ ตลอดจนมีวิธีป้องกันภัย ที่มาจากออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่น เกม การพนัน Application, LINE, Facebook รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ มีนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

กิจกรรมภายในงาน เป็นการบรรยายให้ความรู้ จากท่านวิทยากร โดยใช้ภาพการ์ตูน เป็นสื่อในการสอน พร้อมสอดแทรก แนวคิด ข้อคิดต่างๆ ให้รู้เท่าทันสื่อ และมีการ รับฟังความคิดเห็น แนวคิดของนักเรียนโรงเรียนแม่แตง พร้อมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เด็กๆ ให้ความสนใจ ในกิจกรรม เป็นอย่างดี และจะนำแนวคิด ข้อคิดดีๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพ/ข่าว บัณฑิต พิทยากิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น