ชมความงาม เจดีย์ชเวดากอง จำลองวัดศรีจอมเรือง จ.พะเยา

ชมความสวยงามของเจดีย์ชเวดากอง จำลอง ที่บริเวณวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สวยงามอลังการในภาคเหนือ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ตั้งอยู่บนจอมเขาสูง นอกจากนั้นภายในตัวอาคาร ของเจดีย์ดังกล่าว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญอีกจำนวนมาก รวมทั้งเทพทันใจ ให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะกราบไหว้บูชาได้ตลอดทุกวัน

เจดีย์ชเวดากอง จำลอง ของวัดวัดศรีจอมเรือง ที่มีขนาด 24x24x36 เมตร ถูกจัดสร้างขึ้น และตั้งตระหง่านบนยอดเขา บริเวณวัดซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ก่อนเข้าสู่เขตพื้นที่ชุมชนเมืองพะเยา และเป็นองค์เจดีย์ที่มีความสวยงามเหลืองอร่ามขนาดใหญ่ ที่มีศิลปะพม่าหรือไทใหญ่ ที่จำลองมาจากประเทศพม่า สร้างขึ้นใช้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวชุมชนวัดศรีจอมเรือง และชาวเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา นอกจากนั้นภายในอาคารฐานพระเจดีย์ชเวดากองดังกล่าว ยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระศิลปะล้านนา และพระอริยสงฆ์ชื่อดังของล้านนาและประเทศไทย จำนวนมาก รวมทั้งเทพทันใจ หรือเทพมหานัทโปตะถ่องโป๊ะโป๊ะจือ ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมียนมา ไว้ให้ได้เข้าทำการสักการะได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งถือว่าเจดีย์ชเวดากอง จำลอง ของวัดศรีจอมเรือง ถือเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม และเหมาะสำหรับเข้าสักการะบูชา หากไม่สามารถเดินทางเที่ยวชมได้ที่ประเทศเมียนมา

สำหรับวัดศรีจอมเรือง เป็นวัดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ตั้งอยู่บนจอมเขาสูง ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “วัดจองคำ” เป็นวัดท่ามกลางชุมชนไทใหญ่ ที่มีวิถีชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งวัดศรีจอมเรืองนั้น ทั้งวิหารและกุฏิของพระสงฆ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ประตูโขงของวัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะไทใหญ่ วิหารและพระอุโบสถเป็นหลังเดียวกัน ภายในมีพระพุทธรูปศิลปะล้านนาลงรักปิดทอง ด้านหลังอุโบสถมีเจดีย์ศิลปะไทใหญ่ มีซุ้มจรนำทั้งสี่ด้าน ปัจจุบันทางวัดกำลังสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลอง ไว้เป็นสถานที่ให้ผู้คนได้เข้ากราบไหว้เที่ยวชม

สำหรับมหาธาตุชเวดากอง ( จำลอง ) องค์นี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 แล้วเสร็จวันที่ 31 มกราคม 2562 รวมเวลาก่อสร้าง 4 ปี 9 เดือน เป็นการจำลององค์มหาธาตุชเวดากองจากเมียนมา ขนาด 24x24x36 เมตร ด้วยงบก่อสร้าง 18,425,640 บาท สร้างขึ้นใช้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวชุมชนวัดศรีจอมเรืองและชาวเมียนมา ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น