นร.รร.หอพระ รับโล่เกียรติคุณ การแข่งขันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สพม.34 ขอแสดงความยินดี กับนายอนันต์ บุญคำมูล นักเรียนระดับชั้น ม.4/3 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากการแข่งขันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ณ ประเทศเกาหลี รับโล่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น