รัฐราษฎร์บำรุงขอลุย 3 เดือน วันเสาร์-อาทิตย์ จัดเรียนเสริมให้นักเรียน

นายนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เผยว่า ด้วย รร.รัฐราษฎร์บำรุง ให้ความสำคัญ โวยการจัดทำแผนและเป้าหมายที่จะดำเนินการเร่งรัดการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษาทุกชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณคุณภาพนักเรียน ในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 โรงเรียนจึงมีการมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทุกคนร่วมกันเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 ในวันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 08.30-16.00 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 – 6 จำนวน 20 คน ใน 4 วิชา คือ ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความชำนาญในการสอนแต่ละรายวิชา จำนวน 4 ท่าน คือ ภาษาไทย ดร.ปุญญาภา ศรีวิชัย (ครูแน๊ตตี้)อังกฤษ คุณครูกมลวรรณ ธนาสิทธิรัตน์ (ครูมล)วิทยาศาสตร์ คุณครูสวัลนุช บ่อคำ (ครูนุช) คณิตศาสตร์ คุณครูกัญญ์ศิริ วิระคำ (ครูไนท์) มาทำการอนต่อเนื่อง จำนวน 12 วัน โดยใช้วิธีการและสื่ออย่างหลากหลายเสริมศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อเสริมเติมความรู้ความสามารถทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความพร้อมในการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะทำการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับการเรียนเสริมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการเรียนเสริมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ปกครองนักเรียนทั้งสิ้น เรียนฟรีทั้งค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างวันละ 2 มื้อ และค่าตอบแทนของวิทยากรจากภายนอก และนอกจากนี้โรงเรียนยังมีแผนที่จะทำการสอนเสริมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงวันหยุดเสาร์ – วันอาทิตย์ในเดือนมีนาคม 2563 ในวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ที่จะมีการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563

โดยการสอนเสริมด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย และเป็นการเรียนรู้แบบมีความสุขสนุกสนานของนักเรียนนี้ เป็นที่ชื่นชอบและพึงพอใจของผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนเป็นอย่างมา โดยผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จะส่งลูกมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยขาดเรียน ยกเว้นนักเรียนที่ไม่สบายหรือมีธุระจำเป็นเท่านั้นที่จะขาดเรียน รร.รัฐราษฎร์บำรุงได้ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพเด็ก สร้างโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพแก่เด็ก ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานักเรียนทุกคน จึงได้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียนมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net และ NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติติดต่อกันทุกปีการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น