งานมอบรางวัลเกียรติยศ ‘เหมราช’ ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 13.00 นาฬิกา มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา , รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ , ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส , รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ , ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา

เป็นประธานมอบรางวัล ‘เหมราช’ บุคคลต้นแบบ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ตามโครงการ สานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายรางวัลและมอบแก่ พระสงฆ์ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เป็นจิตอาสา เหล่าศิลปินดารา สื่อมวลชน จัดโดย มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน

“เราทุกคนเกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ที่เราคนไทยโดยสามัญสำนึกจะมีความเข้าใจโดยลึก ซึ้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของแผ่นดินไทย อันถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจ (Pride and Dignity) ของประชาชนชาวไทย ที่ใครผู้ใดในทุกแวดวงต้องคิด และพูดด้วยความมีวิจารณญาณเป็นอย่างสูง รู้จักว่าอะไรควรไม่ควร (Etiquette) สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า สมควรที่เราชาวไทยทุกคน ต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความรู้-รัก-สามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร และความเป็นสุภาพชน ในหมู่ประชาชนชาวไทย และดำรงรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เราเกิดมาเป็นคนไทยต้องทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น