รร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ ลดปัญหาหมอกควันเผาขยะทำ “ธนาคารใบไม้” กับ คณะจิตอาสาชุมชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563. นางอุดมพร ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) สนองนโยบายของจังหวัดแพร่ และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ที่จัดทำบริเวณรอบๆโรงเรียนให้สะอาด ปลอดขยะใบไม้ งดเว้นการเผาขยะใบไม้ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยการกำจัดขยะใบไม้ให้เกิดประโยชน์

โดยคณะครู-นักเรียน ร่วมทำกิจกรรม “ธนาคารใบไม้” กับ คณะจิตอาสาชุมชนตำบลเหมืองหม้อ นำโดย นายวุฒิพงษ์ กาซ้อง นายก อบต.เหมืองหม้อ นายพรมมา คำแปน กำนันตำบลเหมืองหม้อ ผู้นำชุมชนในตำบลเหมืองหม้อ ได้ร่วมกันจัดทำ”เสวียน” ใส่ปุ๋ยใบไม้ไว้ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ นอกจากนั้นแล้ว โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อยังได้บูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การกำจัดขยะชนิดต่าง ๆ และให้นักเรียนไปดำเนินการที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองของตนเองอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น