ทม.แม่เหียะ ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 5

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ รุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อม และกระชับความสัมพันธ์ก่อนเปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 จำนวน 150 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศ มีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ การปฐมนิเทศ กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ในการเข้าหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตลอดจนเป็นการละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ์ของนักเรียนผู้สูงอายุ

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองแม่เหียะ หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกภาคส่วน จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ การฝึกอาชีพ การสอนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน

ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในรุ่นที่ 5 จะเรียนทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน โดยจะมีหลักสูตรและกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งหมด 8 หลักสูตร ซึ่งมีระยะเวลาเรียน ตั้งแต่ วันที่ 22 ม.ค.63 ถึง 10 เม.ย. 63 ในวันพุธ ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น