ศูนย์บริการพยาบาล มช. เปิดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทั่วประเทศ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม การทําความสะอาดสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรค การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดนํากลับมาใช้ซ้ําและชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง การป้องกันการติดเชื้อตําแหน่งผ่าตัด วัคซีนและโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน การเขียนรายงาน อุบัติการณ์ การค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา และการออกแบบการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และการทําแผนภูมิควบคุม โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานตามบทบาทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับองค์กร

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรสุขภาพ คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ประมาณ 120 คน วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น