แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัช สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตากภาค 8 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดตากเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมเหล่ากาชาดภาค 8 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตากศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาคในภาค 8 ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานตลอดจนทัศนคติต่างๆและรับทราบนโยบายการดำเนินงานของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 เพื่อให้การดำเนินงานทุกด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย เพื่อให้ การจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายมีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการหรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การจัดการประชุมฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น