มร.ชม ร่วมจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตสัมมาชีพของนักศึกษา ภายในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (Chiangmai Education Reform Forum 2020) ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ” (Chiang Mai Next) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงนิทรรศการจำนวน 4 บูธ ได้แก่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการงานอาชีพสำหรับครู นักเรียน และชุมชน ของนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม “สวนครูน้อยตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการวิสาหกิจนักศึกษา โดยให้นักศึกษารวมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆ ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขาพลศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการศึกษา สาขาจิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาดนตรีศึกษา รวมถึงการแสดงจาก “วงดนตรีช้างเผือกสามัคคี” ที่แสดงความสามารถทางดนตรีหลากหลายประเภทของนักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงครูดนตรีที่ดี เก่ง และมีความเป็นมืออาชีพ ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ด้วยการจำลองการให้บริการบนเครื่องบิน จากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก และการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ CMRU Teaching Model ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน พัฒนาสู่การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับเป็นความสำเร็จตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น