รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบสิ่งของให้แก่ศาสนสถาน สถานศึกษา

22 ม.ค. 63 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภออมก๋อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมต้อนรับคุณสมาน- คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ พร้อมคณะ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ในพิธีส่งมอบสิ่งของให้แก่ศาสนสถาน สถานศึกษา หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ตามโครงการ “รวมน้ำใจสู่ชาวอมก๋อย” โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์จำกัด ดังนี้
1.ถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 200 ถัง
2.เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด
3.เก้าอี้สุขาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 100 ชุด
4.อุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 200 ชุด
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย ทั้งนี้คณะได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น