อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น

วันที่ 22 มกราคม 2562 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเกษร อักษรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยให้ความรู้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเรื่อง การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผักสมุนไพร ชุมชนสันต้นม่วงใต้ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยจากผลการอบรม และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พบว่ากลุ่มยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนด้านการตลาด ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จะร่วมกันหาช่องทางให้การสนับสนุนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น