งบล่าช้า อปท.ในเชียงใหม่ หวั่นแผนจัดซื้อจัดจ้างสะดุด

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากผู้บริหารท้องถิ่น หลายแห่งใน จ.เชียงใหม่ ว่าตามที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 หรืองบปีนี้ อยู่ในขั้นตอนพิจารณา และคาดว่า ถ้าไม่มีปัญหาอะไรน่าจะเริ่มใช้ได้ราว ๆ ต้นเดือนมีนาคม 63 แต่เมื่อมีปัญหาทางเทคนิคตามที่ทราบกันดีของฝ่ายการเมือง ในลักษณะเสียบบัตรแทนกัน และอาจต้องตีความ หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนนำทูลเกล้าฯประกาศใช้ อาจส่อเค้าให้งบปีนี้ล่าช้าออกไปอีก1-2 เดือน ผู้บริหาร อปท. ระดับเทศบาลตำบล ใน อ.สันทราย แสดงความคิดเห็นว่า จริง ๆ แล้วงบปี 63 ต้องเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 62 เมื่อร่างงบฯตามขั้นตอนล่าช้าไป ได้มีการมอบหมายนโยบาย แนวทางปฏิบัติตามระเบียบการคลัง ให้ใช้งบตามที่กำหนดกรอบไว้ไปพลาง ๆ ซึ่งแต่ละอปท. ค่อนข้างกังวลแผนจัดซื้อจัดจ้างสะดุด เพราะกิจกรรมโครงการในระยะนี้ มักจะถูกเชื่อมโยงไปที่งานการเมืองในพื้นที่ว่า ปูพรมหาเสียงใกล้จะเลือกตั้งท้องถิ่น

ทำให้ฝ่ายประจำเน้นงานทั่ว ๆ ไป มากกว่างานพัฒนาใหม่ ๆในพื้นที่ ยิ่งโครงการวงเงินสูง ๆ เลิกคิดจะทำได้เลยช่วงนี้ ไม่มีผลงานดีกว่าถูกตรวจสอบ ถูกร้องเรียนภายหลัง ประเด็นที่มีการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการหลาย ๆ แห่ง ในพื้นที่คือ เชียงใหม่มีการขอรับการจัดสรรรายจ่าย ปี 63 ทบทวนเดือนสิงหาคม 62 กว่า 39 โครงการ งบ 1,084,549,040 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว ซึ่งมีงบที่ผ่านการพิจารณาตามร่าง พ.ร.บ.รายจ่าย ปี 63 กว่า 234 ล้านบาท เท่าที่ทราบหลาย ๆ หน่วยงาน ยังต้องลุ้นงบ ลุ้นแผนว่าทำได้หรือไม่

ทั้งนี้งบส่วนใหญ่มีการตั้งข้อสังเกตุว่า ใช้ในกิจกรรมจ้างเหมาบริการค่อนข้างมาก มีการจัดสรรงบเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าค่อนข้างสูง และยังพบว่า หลาย ๆ กิจกรรมมีการตัดทอนงบลงไป พร้อมเปลี่ยนแปลงหมายหน่วยงานดูแล เช่น งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44 เดิมมีสนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ ดูแลรับผิดชอบ มีการตั้งงบไว้ 4 ล้านบาท สำหรับครั้งนี้ มอบหมายให้ สนง.ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบและตัดทอนงบเหลือ 3 ล้านบาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากกรณีงบ ปี 63 ล่าช้านั้น หน่วยงานด้านคลัง ชี้แจงว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (วกจ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 2560 เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ โดยต้องระบุในเอกสารแผนงาน โครงการที่ได้เสนอสำนักงบฯ และได้รับการเห็นชอบแล้วด้วยว่า จะลงนามในเอกสารสัญญาเมื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2563 ประกาศใช้

ด้านกลุ่มผู้รับเหมา ในเชียงใหม่ ซึ่งขึ้นบัญชีกับหน่วยงานในจังหวัด เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีนั้น งบปี 63 ทางจังหวัดค่อนข้างเข้มงวด เพราะมีข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงาน ต้องยึดกรอบแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เป็นที่รู้ ๆ กันว่า ผู้รับเหมาต้องลงทุนดำเนินการไปก่อน แล้วค่อยตั้งเบิกทั้งนั้น จะได้เงินช้าหรือเร็วอยู่ที่สายสัมพันธ์และเทคนิคเฉพาะ ซึ่งแต่ละ อปท.ก็ทราบดี ประกอบกับแผนงานตามบัญชีแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 61-65 โครงการหลัก ๆ จะอยู่ในกรอบงบปี 64-65 เป็นส่วนใหญ่ เช่น งบส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น กว่า 267 ล้านบาท เช่น งบพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ในความรับผิดชอบงานทางสายละกว่า 20 ล้านบาท เป็นงบปี 64 ทั้งนั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น