มทร.ล้านนา จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับอาชีวศึกษา

ส่วนงานโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงานโรงเรียนในโรงงาน (Work Intergrated Learning : WIL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่ายการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคชน และภาคการศึกษา” เพื่อจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย ระหว่าวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีคณาจารย์ของ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ และผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาในภาคเหนือ เข้าร่วมจำนวน 50 คน

สำหรับโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่ายการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคชน และภาคการศึกษา” เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้มีการจัดการศึกษาและวิจัย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอาชีวะ และทำการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ประกอบด้วย S-Curve และ New S – Curve ร่วมถึงการวิจัยการจัดการศึกษาในรูปแบบ Tripartite TVET System and Work related Learning ในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความสอดคล้องกับงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมทั้งหมด จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น