โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อำเภอสันป่าตอง

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. พระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ (อสว.) อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ สาธารณะอำเภอสันป่าตอง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ เวทีเสวนาและถอดบทเรียน การพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง ในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ โดยมี ฝ่ายทั้งพระสงฆ์ และ ฝ่าย ฆาราวาสเข้าร่วม เสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้เกิดพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน และพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์สามเณรในอำเภอสันป่าตองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และมีการจัดนิทัศการ ของ พระคิลานุปัฏฐากเพื่อเป็นการแสดงบทบาทพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการจัดในครั้งนี้ โดยมี มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน ณ.ห้องประชุมสาธารณะสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น