มิติใหม่ของงานเกษตร ที่ทุกคนไม่ควรพลาด งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที

ตลอดระยะเวลาแห่งการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตร ของภาคเหนือที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เหล่าคนหนุ่มสาวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ต่างก็อยากมาเรียนแม่โจ้ เพื่อสานต่ออุดมการณ์ความมุ่งมั่น สร้างประโยชน์เพื่อสังคมชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับความต้องการของชาวชุมพร ที่อยากให้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาค สายสว่าง) จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 23 มกราคม 2523 ขอให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรในขณะนั้น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน) พิจารณาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตมีความจำเป็นต้องอาศัยเวลา และงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วนพัฒนาเรื่อยมา เมื่อปี 2530 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าไม้เคี่ยมในท้องที่ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา บนพื้นที่ 2,000 กว่าไร่ ความยาวตลอดแนวชายฝั่ง เหนือ-ใต้ ประมาณ 4 กม. มุ่งพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของพื้นที่ด้วยวิสัยทัศน์ “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรและสุขภาวะระดับชาติต่อไป”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีนักศึกษาในหลักสูตรการเรียน ที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เทคโนโลยีการผลิตพืช และการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ โดยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาและยกระดับชีวิต ให้แก่ประชากรในพื้นที่ และชุมชนโดยรอบในปี 2563 เป็นต้นไป

การจัดงานเกษตร แม่โจ้ – ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร “จากภูผา สู่มหานที” จึงมุ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่สำคัญ ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยเน้นความเชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรล้านนา ผสานภูมิปัญญาวิถีใต้ หลอมรวมเป็นแหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร

กิจกรรมภายในงานมีทั้งภาควิชาการและบันเทิงตลอด 9 วัน ได้แก่ การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านเกษตรและประมงท้องถิ่น, ชมเรือใบโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวละแม, แปลงสาธิตการเกษตรอินทรีย์ / Smart Farm, การประกวดแข่งขันผลผลิตเกษตรและประมง ประกวด “ธิดาชาวสวน”, ตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย, กิจกรรมแข่งขันวิ่ง Fun Run มินิฮาร์ฟมาราธอน “วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม” พบกับ “บัวขาว บัญชาเมฆ” และงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้พร้อมกันทุกรุ่นทั่วประเทศ (วันที่ 4 เมษายน 2563) วันที่ 2-10 เมษายน 2563 นี้ ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อม มาพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ไม่ควรพลาด งานดี ๆ ที่ทุกท่านรอคอย “งานเกษตรแม่โจ้–ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานที” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร อ.ละแม แหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.agro-chumphon.mju.ac.th Facebook : งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร โทรศัพท์ 0 7754 4068, 09 5786 2370

ร่วมแสดงความคิดเห็น