“คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนาม MOA กับ National Penghu University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ National Penghu University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน โดยมี ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Asst. Prof. Dr. Hui-Kuei Alice Hsieh Director of International Collaboration Section National Penghu University of Science and Technology The Republic of China (Taiwan) เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย. เพื่อร่วมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา งานวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการระหว่างสถาบัน

โอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ ของคณะศิลปศาสตร์แก่นักศึกษาจาก National Penghu University of Science and Technology ที่เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ในโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านม่อนฝ้าย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น