ร.ร.บ้านสุพรรณ นำลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลศึกษาแหล่งเรียนรู้ วนอุทยานแพะเมืองผี

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) ค.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1)พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วนอุทยานแพะเมืองผี ค.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่

โดยได้จัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 7 ฐาน เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกให้ลูกเสือปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางโรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่วนอุทยานแพะเมืองผี ที่อำนวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรประจำฐาน นิ้งทำให้ลูกเสือ เนตรนารีรักเมืองแพร่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!