“เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” อบรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ยึดมั่นในสถานบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย

วันนี้ 26 มกราคม 2563 พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 โดยมี พลเรือตรีสุเทพ ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในนามกองอำนวยการฝึก ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ “เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบให้ทาง กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ยึดมั่นในสถานบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ มีทักษะชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 6 โรงเรียน จ.แม่ฮ่องสอนโซนใต้ ประกอบไปด้วย โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โรงเรียนขุนยวมวิทยา และ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยา จำนวน 300 คนเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง

สำหรับโครงการอบรมเยาวชนของ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความเด่นเป็นที่จับตามองของส่วนราชการต่าง ๆ เนื่องจากมีการต่อยอดภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ด้วยการผลักดัน สนับสนุนให้เยาวชนตั้งชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทยขึ้น ภายในโรงเรียนของตนเอง ภายใต้เงื่อนไข “ทำดีเพื่อสังคม” ทำให้ปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น 30 แห่ง ทั่วประเทศ

เป็นฐานมวลชนระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของกองบัญชาการกองทัพไทย กระจายทั่วภูมิภาค ที่คอยสนับสนุนภารกิจของกองทัพในด้านการปฏิบัติการกิจการพลเรือน เช่น การเป็นจิตอาสาให้บริการประชาชน ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในห้วงเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า จิตอาสาสร้างฝาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น