คณะครุศาสตร์ มร.ชม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ รองรับการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 26 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ เรื่อง การอบรมให้ความรู้นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ โดยมี รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในลักษณะของการอบรมแบบเรียนฐานในหัวข้อ การเขียน มคอ.3 ฉบับภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ และคณะ, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร และคณะ และในช่วงบ่าย มีการบรรยายในหัวข้อ Stem Education โดย อ.กมลพร ทองธิยะ และคณะ และการบรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา โดย อ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอังครวิทย์ และคณะ โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการส่งเสริม ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์และพบปะสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น