ป.ป.ช.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม เพื่อประสานการปฏิบัติงานและบริหารโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ 1)

วันที่ 27 มกราคม 2563 ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม เพื่อประสานการปฏิบัติงานและบริหารโครงการ “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ครั้งที่ 1)” และมอบนโยบายด้านกิจการป้องกันการทุจริตของจังหวัดในพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 และการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. การชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมสำรวจพื้นที่ เฝ้าระวังการทุจริตและการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต และคณะ

นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 เจ้าพนักงานที่ป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น