จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม และเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี

วันนี้ (27 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงเบญญทิพย์ ปินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองซิว ซึ่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  เด็กหญิงเบญญทิพย์ ปินันท์ เก็บเงินได้จำนวน 30,000 บาท ของคุณตาสว่าง ราชสัก ได้ที่ริมรั้วโรงเรียนแล้วนำส่งครูเวรประจำวัน เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งคุณตาเจ้าของเงินได้มอบรางวัลแก่เด็ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังในในการทำความดี แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมควรได้รับการยกย่อง

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แก่ นายกานต์กนก โสภาวิบูลรัตน์ นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ได้รับยกย่องประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ระดับประเทศ และประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัด จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.)นางสาวสุภัทรา อนุมะ โรงเรียนบ้านหนองเกิด อำเภอป่าซาง 2.)นายธีรธรรม เตชฤทธ์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง 3.)นางสาวนัชนก กันทะทิพย์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง 4.)เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิทธิกัน โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง 5.)เด็กหญิงธนิกานต์ เรืองรองรักพนา โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ 6.)นางสาวกนกวรรณ พะลึก โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อำเภอลี้ 7.)นางสาวธนธิฌา แก้วมา โรงเรียนจักรคำคณาธรอำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น