ทต.ท่าข้ามห่วงใยสิ่งแวดล้อม แนะคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

วันที่28 ม.ค. 2563 นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดี มีสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย โดยโครงการดังกล่าวมีนักเรียน ผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้ามเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำสิ่งเหลือใช้หรือแล้วกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ อย่างถูกวิธี และมุ่งเน้นให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ไม่สร้างมลภาวะที่เป็นพิษ ไม่ก่อเกิดหรือส่งผบกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายขยะที่สามารถนำไปขายได้ โดยมี นายนิรันดร์ ปันติ๊บ ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น