คณะครุศาสตร์ มร.ชม.จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู มร.ชม.ภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 6

วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้พัฒนาตนเองและสามารถแข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้ง 8 สถาบันได้เห็นพ้องกันในความจำเป็นด้านการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพครู โดยจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู  ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 8 สถาบันเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน มีนักศึกษาและคณาจารย์ผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวมกว่า 500 คน

กิจกรรมเริ่มด้วยวันที่ 24 มกราคม 2563 รองศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย พร้อมทำการแข่งขันประเภทลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีรายการแข่งขัน จำนวน 20 รายการ อาทิ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง,การประกวดร้องเพลงสากล,การเขียนเรียงความภาษาไทย,การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย,การอ่านทำนองเสนาะ (อินทรวิเชียรฉันท์ 11),การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ,การแข่งขัน English Skills Quiz

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง และประเภทสิ่งประดิษฐ์,การประกวดเล่านิทาน,การประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
,การประกวดสื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การประกวดนวัตกรรมสังคมศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ฯลฯ รองศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า  “การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือที่จะช่วยกันสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม  โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทักษะตามความถนัด และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” โดยมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภทและพิธีมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ครั้งที่ 7 ในครั้งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น