พะเยาแล้งหนัก อ่างเก็บน้ำท่าจำปีวิกฤตเหลือน้ำ 10% ขณะที่ ผวจ. ตั้งคณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.พะเยา ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา เริ่มแห้งขอด โดยมีต้นหญ้าและไมยราบยักษ์ ขึ้นปกคลุมบริเวณรอบอ่าง ขณะที่น้ำซึ่งเหลืออยู่เพียงบริเวณหน้าสปริงเวย์เท่านั้น ส่วนบริเวณเหนืออ่าง สามารถมองเห็นพื้นที่ป่า ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ได้น้ำได้อย่างชัดเจน

นายพิจิตร อ้อยลี นายก ทต.ท่าจำปี เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เหลือเพียง 10 % จากความจุของอ่างเก็บน้ำ 3,200,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งฝนตกน้อยกว่าทุกปี ที่ทำให้กักเก็บน้ำไว้ไม่ได้ ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ไม่สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำได้ บ่อปลากว่า 200 บ่อแห้งขอด และทำนาปรังไม่ได้

ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อถึงต้นเดือนพฤษภาคม หากฝนไม่ตก ปริมาณน้ำในอ่างอาจจะแห้งขอดจนไม่มีน้ำหลงเหลือ เพราะสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้น้ำระเหยทุกวัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อถึงฤดูทำนา พื้นที่ทางการเกษตรใน ต.ท่าจำปีหลายพันไร่ ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ก็จะไม่สามารถทำนาได้ จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ และวางแผนในระยะยาวด้วย

โดยทาง ผวจ.พะเยา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ขึ้น เพื่อดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โดยให้มีการจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำ การเตรียมกำลังพล เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ การจัดเตรียมพันธุ์พืชสนับสนุนเกษตรกร การประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดสู่พี่น้องประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ ให้มีการติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของการใช้น้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข เตรียมพร้อมป้องกันโรคที่มาในช่วงฤดูแล้ง เรื่องของการภาวะของร่างกายที่ขาดการบริโภคน้ำอย่างรุนแรง ขอให้เตรียมในเรื่องของการป้องกันด้านสาธารณสุขไว้ให้พร้อม

สำหรับที่ จ.พะเยา สถานการณ์น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังพอเพียง แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนไว้รองรับ หากเกิดสถานการณ์น้ำขาดแคลนเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ จ.พะเยา ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 6 อำเภอ 17 ตำบล 80 หมู่บ้าน และประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ง จำนวน 6 อำเภอ 40 ตำบล 369 หมู่บ้าน (การประกาศทั้งพื้นที่เขตให้ให้ความช่วยเหลือ และพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นพื้นที่ทางเกษตรส่วนใหญ่ เป็นนาข้าวและพืชไร่บางส่วน รวมประมาณ 149,000 ไร่เศษ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น