กองทุน FLR349 ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัล และ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนฟื้นระบบอาหารเพื่อท้องถิ่น บูมตลาดเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 ที่บริเวณตลาดจริงใจ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามข้อตกลงผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนกองทุน “FLR349” ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นโมเดลแก้ปัญหาวงจรหนี้สินเกษตรกร และปัญหาระบบนิเวศป่าต้นน้ำถูกทำลาย

โดยข้อตกลงนี้เป็นการเน้นสร้างความร่วมมือ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งผ่านการสร้างระบบอาหาร เพื่อท้องถิ่น การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนาตลาดรับซื้อ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคทั้งในท้องถิ่นและในประเทศ ตั้งเป้าฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 50,000 ไร่ ภายใน 10 ปี ชุบชีวิตเกษตรกรภาคเหนือและขยายผลสู่ทั่วประเทศ

FLR349 เป็นโมเดลที่นำการขับเคลื่อนรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน (sustainable consumption and production patterns) มาใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวรุกป่าใช้เคมีสูง และปัญหาหมอกควันจากการเผาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบอาหาร เพื่อท้องถิ่น และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีองค์กรจากภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เป็นผู้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2561

“ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม และจังหวัดน่าน อำเภอนาน้อย ซึ่งได้ดำเนินการรวมไปแล้ว 400 ไร่ จำนวนประมาณ 83,000 ต้น และส่งเสริมให้เกษตรกรยุติการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเผาตอซังในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว 1,500 ไร่ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวน 1,370 ครัวเรือน

โดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจสำคัญ โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากผู้บริโภคและตลาดรองรับ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสำคัญ ให้เกษตรกรมีความมั่นใจมาทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น” นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) กล่าว “ภายในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเกษตรกรที่จะมีจำนวนมากขึ้น

นอกจากการสนับสนุนความรู้และการจัดการการห่วงโซ่อุปทานแล้ว ยังมีการสนับสนุนด้านสินเชื่อและงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรจาก ธกส. ในการปรับเปลี่ยนสู่ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และส่วนในด้านการตลาดนั้น จะมีกลุ่มเซ็นทรัลเป็นพี่เลี้ยงด้านตลาดรับซื้อ ร่วมกับบริษัทวิสาหกิจ เพื่อสังคมและสหกรณ์ชุมชนต่าง ๆ มีการพัฒนาระบบห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพ และจุดกระจายสินค้า เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทั่วไปในท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียน ร้านอาหารและโรงแรม เป็นต้น” นายรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด เลขาธิการ FLR349 กล่าว

“กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังเป็นเรื่องเร่งด่วนของทุกคน กองทุน FLR349 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลให้การสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งการเป็นพี่เลี้ยงด้านการตลาดรับซื้อ และพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากโครงการ และการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต

โดยเรามีเป้าหมายร่วมกัน คือ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกร และการขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนผ่านการสนับสนุน การทำเกษตรกรรมอินทรีย์” คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว ทางกลุ่มเซ็นทรัลยังได้มอบทุนสนับสนุนสร้างโรงเรือนเพาะปลูกให้แก่สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม ตำบลกองแขก หมู่บ้านโหล่ปง จำนวน 3 โรงเรือน เพื่อเป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ และการเพาะกล้าพันธุ์ไม้ สำหรับเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มที่ร่วมในโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น