นายอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำทีมตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว หวั่นนำเชื้อมาระบาดในเมืองปาย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ได้ออกตรวจและมอบเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองโรคปอดอักเสพจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 2 จุดคือ จุดตรวจร่วมความมั่นคงชายแดน (บ้านแม่ปิง) และ ท่ารถขนส่งเปรมประชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลมาพิจารณาแก้ไขต่อไป โดยเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ชาวจีน) เบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าวที่อาจจะมีโอกาสพบผู้ป่วยที่มากับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

โดยมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3363 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 เข้าร่วมตรวจจุดคัดกรองโรคปอดอักเสพเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างพร้อมเพียง ตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ผลการปฏิบัติงานยังไม่พบผู้ป่วย และผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น