องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา “PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา”

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนา “PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่นควันพิษ PM 2.5 รู้วิธีในการป้องกันดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความร่วมมือร่วมใจป้องกันหรือลดปัญหาจากฝุ่นควัน ที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและการดำรงชีวิตประจำวัน เน้นการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืนต่อไป

ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 พร้อมชมการสาธิตเครื่องฟอกอากาศ จากหน่วยงานเครือข่าย การบรรยาย เรื่อง การปลดปล่อย PM 2.5 จากการเผาชีวมวล โดย รศ.ดร. สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง พรรณไม้ที่มีศักยภาพดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ

โดย ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย นักวิจัยประจำพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก และอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง งานวิจัยการใช้พืชดักจับฝุ่น PM2.5 และแนวทางในการอนุรักษ์ โดย ดร.เจนจิรา หมื่นเร็ว นักวิชาการพฤกษศาสตร์ จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการเสวนา ในหัวข้อ “PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร. 09 3130 0671

ร่วมแสดงความคิดเห็น